Jaime Ames Navarro     @jaimeamesnavarro

Jaime Ames Navarro

@jaimeamesnavarro

Ralph Corona

@rec.tattoo

 
Bryan Ortega     @zurdouno

Bryan Ortega

@zurdouno

Klaus Zhang     @klaus_ink

Klaus Zhang

@klaus_ink